v1.2问题单统计_20210629#Test


张阿利
 

Hi all,
    Please pay attention to the bugs assigned to you in gitee. 
    注意:在本邮件中未解决对应gitee上待确认、已确认、修复中,已解决对应已修复、完成、已取消。

v1.2里程碑问题单:
           总数:170
           已解决:147
           遗留:7
           未解决:16
           未解决详情图,如下: